Privacyverklaring

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING

“Belgian Gay Motorcycle Club Knalpijp” , afgekort BGMC-Knalpijp,  hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.

In deze privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

BGMC-Knalpijp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als BGMC-Knalpijp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dat gebeurt in het kader van ons ledenbeheer, voor de organisatie van onze activiteiten en om je te informeren en op de hoogte te houden over onze activiteiten.

Daarnaast maken wij als groep ook deel uit van de grotere organisatie Çavaria. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw gegevens, dan kan je contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemene zin vragen hebt of contact wil opnemen, kan dit via

“Belgian Gay Motorcycle Club Knalpijp”

Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

Email: BGMC-KNALPIJP@outlook.com

Waarom verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

BGMC-Knalpijp verwerkt persoonsgegevens van leden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BGMC-Knalpijp.
 • Om leden te kunnen informeren over (werking van) onze groep (via nieuwsbrieven, uitnodigingen…).
 • Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden en indien nodig adequaat te kunnen reageren.
 • Om leden te kunnen verzekeren tijdens bepaalde activiteiten van de groep.
 • Om eventueel subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid.
 • Voor archiefdoeleinden.

Voor deze bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens van het lid: naam, voornaam.
 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen).
 • Persoonlijke kenmerken:  geboortedatum, nationaliteit.
 • Naam en GSM-nummer van een derde persoon om hen te bereiken in geval van nood.

Door u aan te sluiten bij  BGMC-Knalpijp geeft u toestemming voor de verwerking van de gegevens.

Doorgeven van jouw gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of omwille van wettelijke verplichtingen.

Zo maken wij oa gebruik van een derde partij voor:

 • het opslaan van gegevens die we nodig hebben voor onze werking (bv. Jotform, Onedrive…).
 • het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • de hosting van onze website.
 • De toegang tot oa afgesloten Facebook-pagina’s, Weebow, …

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement.

Wij laten nooit persoonsgegevens verwerken door derden als we geen verwerkersovereenkomst met hen afgesloten hebben. Met die partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaartermijn van jouw gegevens

BGMC-Knalpijp bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

 • Ledenlijsten worden jaarlijks geüpdatet, gegevens van leden die zich niet meer aansluiten worden na 2 jaar verwijderd. (Op die manier kunnen we jou nog bij uitzonderlijke momenten of voor speciale gelegenheden uitnodigen in het jaar na jouw lidmaatschap in onze groep).
 • Een aantal gegevens houden we bij voor onbepaalde duur om je bv. te kunnen uitnodigen voor een reünie of een jubileum. We zullen je gegevens natuurlijk na je lidmaatschap niet zomaar blijven gebruiken om je over alles over onze werking te informeren.

BGMC-Knalpijp heeft verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat jouw persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden.

Beveiliging van jouw gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Voor de ledenadministratie gebruikt de BGMC-Knalpijp verschillende tools . Toegang tot deze tools wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.
 • Iedereen die namens BGMC-Knalpijp aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen het bestuur.
 • Gegevens die op papier bijgehouden worden, houden we bij in een aparte map waar enkel het bestuur toegang toe heeft. Deze gegevens worden jaarlijks vernietigd of  bij het einde van het lidmaatschap van een lid.
 • Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.
Gebruik van beeldmateriaal

Bij iedere (her)-inschrijving in de club wordt volgende tekst voorgelegd aan de leden.

Toestemming

In het kader van de privacywetgeving vragen we ook of je toestemming geeft om foto’s te laten nemen.

0     JA

 1. NEE

Als je de toestemming geeft om  foto’s te laten nemen, geef je ook de toestemming om foto’s waar jij opstaat te gebruiken in on- en offline publicaties van onze groepswerking  (verslaggeving op onze website, op de website van de club,  op onze Facebookpagina,….

 Wanneer je de toestemming geeft zullen gerichte foto’s enkel gebruikt worden in de afgesloten ledenpagina’s van de website, Facebook,…

 Voor niet-gerichte foto’s/massafoto’s heeft de club  geen toestemming nodig. Ook als jij ‘neen’ aanklikt mogen wij deze niet-gerichte foto’s waar jij opstaat gebruiken in on- en offline publicaties.

Het is niet toegelaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de personen die op beeldmateriaal staan (foto’s, films, …) deze beelden te verspreiden buiten de club.

Hoe kan je jouw gegevens inkijken, aanpassen of laten verwijderen?
 • Je hebt recht om gegevens in te kijken die op jou betrekking hebben.
 • Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben.

Je kan hiervoor contact opnemen met het bestuur, via de vermelde contactgegevens.

Website

Servers slaan automatisch gegevens op die de browser van de bezoeker verstuurt telkens deze de website van BGMC-Knalpijp raadpleegt. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van het bezoek, het IP-adres van de bezoeker, het type browser dat de bezoeker gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en een of meer cookies waaraan de browser kan worden herkend. Deze informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden ingezameld. BGMC-Knalpijp slaat geen gegevens op, en gebruikt geen gegevens die via Cookies verzameld worden.

Wat als je toch klachten hebt ?

Indien je een klacht hebt kan je steeds contact op nemen met de secretaris of de voorzitter van BGMC-Knalpijp

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be). We hopen natuurlijk steeds dat eventuele problemen binnen de groep kunnen besproken en opgelost worden.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

BGMC-Knalpijp, kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via mail naar alle leden, en via de website. De laatste wijziging gebeurde op ‘02/02/2020’.

nl_BENederlands (België)